Historia - Związek Piłsudczyków RP TPJP Okręg Pomorski w Gdyni
Smaller Default Larger
  • jotp_101.jpg
  • jotp_102.jpg
  • jotp_103.jpg
  • jotp_104.jpg
  • jotp_105.jpg
  • jotp_106.jpg
  • jotp_107.jpg
  • jotp_108.jpg
  • jotp_109.jpg

Słów kilka o Józefie Piłsudskim w Gdyni i piłsudczykach

Pomysł budowy pomnika marszałka narodził się już w latach 30-tych XX wieku.

   Uchwałę w sprawie budowy pomnika podjęło miejscowe koło Związku Legionistów w grudniu 1930 r. Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpiło 6-go sierpnia 1933 r. Na pomniku umieszczono następującą treść: "Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu Straż Przednia". Pomnik został zniszczony w czasie wojny. Marszałek Józef Piłsudski jest Honorowym Obywatelem Gdyni od marca 1928 r., kiedy to Rada Miejska Gdyni postanowiła nadać pierwsze honorowe obywatelstwa. W dniu 12-go marca odbyło się posiedzenie kolegium magistrackiego, które jednomyślnie podjęło uchwalę o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Gdyni panu Marszałkowi Ministrowi Wojsk Józefowi Piłsudskiemu, a także Prezydentowi Rzeczpospolitej Ignacemu Mościckiemu oraz Ministrowi Przemysłu i Handlu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. Dyplom obywatelstwa honorowego zamówiono u artysty Mariana Mokwy. W skład delegacji, która wręczyła 12-go września 1928 r. obywatelstwo honorowe Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu byli Stanisław Szponar i Franciszek Grzegorzewski z Rady Miejskiej oraz Hilary Ewert-Krzemieniewski z ramienia Magistratu. Na dyplomie wręczonym Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu widniała treść: "Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, Magistrat Miasta Gdyni ma zaszczyt przyznać za zgodą Rady Miasta Obywatelstwo Honorowe, w dowód wdzięczności za pieczę nad miastem i portem Gdynia, której rozwoju i przyszłości broni Wódz z oddaną jemu Marynarką Wojenną" (źródło: Rocznik Gdyński nr 12). Marszałek dwukrotnie gościł w Gdyni. Pierwszy raz 1-go lipca 1928 r. przyjechał z córkami specjalnym pociągiem na uroczystość poświęcenia trzech nowych statków żeglugi przybrzeżnej.

   Córki Marszałka: Jadwiga i Wanda były matkami chrzestnymi dwóch statków, trzeciego matką chrzestną została córka ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego Hania. Drugi raz Józef Piłsudski zawitał do Gdyni 29-go marca 1931 r. wracając z odpoczynku na Maderze. Co roku Gdynia uroczyście obchodziła imieniny Marszałka, a gdy Józef Piłsudski zmarł w Gdyni odbyły się uroczystości żałobne. Gdyński Komitet Obywatelski apelował: "Zaleca się, aby dla zamanifestowania wyjątkowej żałoby narodowej, Społeczeństwo uczciło ten dzień powstrzymaniem się od pracy i zamknięciem sklepów oraz zakładów przemysłowych". Na Skwerze Kościuszki zainstalowane zostały megafony, by gdynianie mogli słuchać transmisji radiowej z Krakowa (źródło: Rocznik Gdyński nr 12). Celem uczczenia imienin Marszałka Piłsudskiego w marcu 1931 r., na wniosek Mieczysława Pożerskiego - Starosty Grockiego, Magistrat i Rada Miejska w Gdyni jednogłośnie przemianowała Aleję Kasyna na Aleję Marszałka Józefa Piłsudskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej przemianowana została na Hindenburgallee, następnie Steinstrasse. Od 1945 r. nazywana była Al. Czołgistów. Imię Marszałka przywrócili jej Radni Gdyni w 1990 roku na wniosek kmdr Czesława Cześnika.

Historia Piłsudczyków Gdyńskich od 1990 roku

   Historia powstania Związku sięga początku przemian ustrojowych w Państwie, tj. początku lat dziewięćdziesiątych. Dnia 8-go kwietnia 1990 r. sympatycy postaci Józefa Piłsudskiego założyli stowarzyszenie, które wówczas nosiło nazwę Odział Gdański Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Gdyni. Ówczesna siedziba znajdowała się przy ulicy Sienkiewicza 3, a pierwszym Prezesem Związku został Wacław Huczak. Ówcześni działacze stowarzyszenia prowadzili działalność na terenie miasta Gdyni oraz całego województwa Gdańskiego. Kolejnym Prezesem, wybranym w demokratycznych wyborach, został Jerzy Pawlak, dyrektor Stocznia Nauta w Gdyni. Jak to w życiu zwykle bywa jedne rzeczy zaczynają się, inne kończą, tak też było z Piłsudczykami tamtego okresu. Z przyczyn obiektywnych Towarzystwo zawiesiło działalność. Jednakże Duch Marszałka nie dał za wygraną. Dnia 22-go kwietnia 2009 r. z inicjatywy Pani Aliny Mroczkowskiej - dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się spotkanie sympatyków postaci Pierwszego Marszałka Polski, którzy ustalili termin walnego zgromadzenia stowarzyszenia, na dzień 4-go czerwca 2009, powołano wówczas nowy zarząd, pod przewodnictwem nauczyciela historii tejże szkoły, Arkadiusza Ordyńca. Ustalono również pełną nazwę, pod którą Związek rozpoczął swoją działalność: Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Oddział Gdański z siedzibą w Gdyni.

   Celem Związku Piłsudczyków stało się upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego (jeden z celów nadrzędnych), kontynuacja idei Józefa Piłsudskiego w czasach obecnych, pielęgnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych, opieka nad mogiłami uczestników walk o niepodległość, popularyzacja i propagowanie spaw obronnych, przekazania młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny (tak przecież ważnej dla dorosłego życia Polaków), udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze wojskowe i samorządowe, prowadzenie prelekcji, pogadanek i spotkań w szkołach mających na celu zapoznanie młodzieży z zasadami patriotyzmu i obywatelskiego wychowania, współpraca z podmiotami noszącymi imię Józefa Piłsudskiego, kierowanie się zasadą neutralności politycznej, bezwzględna wierność statutowej Dewizie oraz hołd i pamięć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu bohaterowi walczącemu o niepodległą i demokratyczną Polskę Twórcy Państwa Polskiego. Jednym z głównych założeń związku, była realizacja idei wzniesienia w Gdyni pomnika poświęconego Pierwszemu Marszałkowi Polski. Uchwała, która dotyczyła budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni została podjęta przez aklamację w dniu 6 listopada 2009 r. Dnia 8-go stycznia 2010 r. wybrano Komitet Honorowy Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Na jego czele stanął Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek. W Komitecie Organizacyjnym Budowy Pomnika znalazł się ówczesny zarząd Związku, a przewodniczył Komitetowi Budowy Pomnika Julian Aleksander Michaś. Już 25-go lutego 2010 r., Komitet Organizacyjny otrzymał zgodę na zbiórkę pieniędzy, wydaną przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Od tego momentu rozpoczęto intensywną zbiórkę na terenie Województwa Pomorskiego, wszelkimi dostępnymi sposobami. Od chwili powołania Komitetu Organizacyjnego, na pomnik Józefa Piłsudskiego w Gdyni udało się zebrać znaczne kwoty umożliwiające podjęcie konkretnych działań wykonawczych.

   Należy zaznaczyć, że nie udałoby się tego uczynić bez wielkiego zaangażowania Stanisława Władysława Śliwy, Daniela Dudy i Juliana Aleksandra Michaś. Również z udziałem Gminy Gdynia, została wydana publikacja Józef Piłsudski Honorowy Obywatel Gdyni. Jest to cegiełka, z której dochód w całości przeznaczony został na budowę pomnika. Dzięki uchwale Rady Miasta Gdyni z 21-go grudnia 2011 r. wyrażającej zgodę na lokalizację pomnika Józefa Piłsudskiego a także Prezydentowi m. Gdynia dr Wojciechowi Szczurkowi. Tak wielkie wsparcie dla Komitetu Organizacyjnego, pozwoliło ustalić datę odsłonięcia pomnika na dzień 10-go listopada 2013 r. w 95 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Koszt pomnika wraz z cokołem opiewa na kwotę 383 000, 00 zł. W tym przedsięwzięciu miasto przyznało dotację wynoszącą ponad 1/3 kosztów samego pomnika. Oprócz idei budowy pomnika związek inicjuje inne działania. Ważnym faktem jest, że Związek Piłsudczyków Gdyńskich wznawia w przeddzień Święta Niepodległości, śpiewanie pieśni patriotycznych w kościele Najświętszej Marii Panny z udziałem gdyńskiej młodzieży.

   Planowana jest również - przy Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej oraz TVP, realizacja filmu pod tytułem "Gdynia - sen o mieście 1926-1939". Dotychczas Związek podpisał porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Jednostką Społeczno-Wychowawczą Strzelec JS 4018 Gdańsk oraz Państwową Strażą Pożarną w Gdyni. W dniu święta Marynarki Wojennej obchodzonego 28 listopada 2013 r., zostanie podpisane porozumienie z Muzeum Marynarki Wojennej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Obecna nazwa związku to: Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Pomorski w Gdyni zmiana Oddziału na Okręg, wynika ze statutu z dnia 12-go kwietnia 2013 roku uchwalonym na IX Zjeździe Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Związek z nadzieją spogląda w przyszłość, widząc dla siebie trwałe miejsce na arenie polskiego życia patriotycznego.

   Z naszego Okręgu wywodzą się prezesi Okręgu Gdańskiego w Gdańsku, Oddziału Ziemi Łódzkiej w Łodzi oraz Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego w Kartuzach, które powstały w latach 2015-2016.

Od 4-go czerwca 2013 r. pracami Związku kieruje Julian Aleksander Michaś - Prezes Zarządu.

Kalendarium życia Marszałka Józefa Piłsudskiego
- 05.12.1867 - urodził się w Zułowie niedaleko Wilna w rodzinie szlacheckiej Józefa i Marii, posiadał dziewięcioro rodzeństwa,
- 1877  rozpoczął naukę w I Gimnazjum Wileńskim, wraz z bratem Bronisławem rozpoczął działalność konspiracyjną w organizacjach niepodległościowych,
- 1885  rozpoczął studia na wydziale medycznym uniwersytetu w Charkowie, dalsza aktywna działalność w organizacjach studenckich,
- 22.03.1887 - aresztowany o współudział w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III, z wyrokiem 5-ciu lat zesłany na Sybir,
- 01.07.1892  po powrocie z zesłania do Wilna, włączył się aktywnie w nurt ruchu socjalistycznego w różnych organizacjach, był przekonany o konieczności walk o niepodległą ojczyznę,
- 15.07.1899 - ślub z Marią z Kroplewskich Juszkiewiczową we wsi Paproć Duża,
- 21.02.1900 - aresztowany wraz z żoną podczas drukowania pism, więziony w Cytadeli Warszawskiej a następnie w szpitalu w Petersburgu skąd uciekł w maju 1901,
- 1904 - pobyt w Japonii, nawiązanie sojuszy w celu utworzenia polskich oddziałów, pozyskanie broni i pieniędzy, w kraju powstały oddziały zbrojne dokonujące ataków na carskich dygnitarzy i pieniądze,
- 1910 - w wyniku kontaktów z wywiadem Austro-Węgierskim uzyskał zgodę na utworzenie i działalność związków strzeleckich Strzelca,
- 1912 - został Komendantem Głównym Związku Walki Czynnej /ZWC/,
- 03.08.1914 - powołanie I Kompani Kadrowej a trzy dni później wymarsz kadrówki z krakowskich Oleandrów,
- 22.10.1914  powołanie Polskiej Organizacji Wojskowej /POW/,
- 11.01.1917 - objęcie kierownictwa Komisji Woskowej Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, był to krok w kierunku tworzenia struktur państwowych niepodległej Polski,
- 21.07.1917 - aresztowanie przez Niemców, więziony w Gdańsku, Spandu, Wesel i Magdeburgu,
- 10.11.1918  powrót do Warszaw, powierzenie naczelnej władzy nad wojskiem,
- 20.02.1919 - na mocy małej konstytucji objął urząd Naczelnika Państwa,
- 19.03.1920 - mianowanie Pierwszym Marszałkiem Polski,
- 16.08.1920 - rozbicie armii sowieckiej pod Warszawą, Bitwa Warszawska przeszła do historii,
- 02.05.1926 - rozwiązanie kryzysu gabinetowego w drodze przewrotu, wprowadzenie rządów sanacji,
- 06.08.1926 - objął funkcję Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, stanowisko to piastował do śmierci,
- 01 i 02.07.1928 pierwszy pobyt w Gdyni na chrzcie statków Wanda, Jadwiga i Hanka. Na pokładzie parowca Jadwiga zwiedził port gdyński, a następnie w porcie wojennym dokonał przeglądu oddziału marynarzy. Później udał się w rejs na Hel statkiem s/s Gdańsk, gdzie zwiedził latarnię morską,
- 29.03.1931 przybycie Marszałka na pokładzie niszczyciela ORP Wicher z trzymiesięcznej kuracji zdrowotnej na portugalskiej wyspie Madera. Od Helu Wicher był eskortowały przez 3 torpedowce, a w gdyńskim basenie portowym wszystkie okręty podniosły Wielką Galę Banderową. Na cześć Marszałka oddano także salut armatni z okrętu szkolno koszarowego Bałtyk,
- 12.05.1935 - śmierć Marszałka w Belwederze, sześć dni później uroczystości pogrzebowe na Wawelu,
Wybrana bibliografia:
APG o/Gdynia, sygn. 682/2298, Komisariat Rządu w Gdyni, Sprawozdanie Sytuacyjne z Ruchu Społeczno Politycznego i Stanu Bezpieczeństwa Publicznego 1929-1931, k.511.
Rusak J., Honorowi Obywatele Miasta Gdyni Okresu II Rzeczypospolitej. Wyd. AM, Gdynia 2007.
Jędrzejewicz. W., Kronika Życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935: Wyd. PFK. Londyn 1977.
Garlicki A., Józef Piłsudski 1867 - 1935, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1990.
Toczek R., Kalendarium Gdyni 1917 - 1939, Wyd. Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2010.
Rocznik Gdyński nr 12.
Internet: www.gdynia.pl/wydarzenia/70_84590.html?page=11

Informacje udostępnił mgr Julian Aleksander Michaś 
2480405
DzisiajDzisiaj574
TydzieńTydzień3241
Statistik created: 2024-06-16T11:50:31+02:00
3Dot236Dot116Dot27
US
UNITED STATES
US

My dwa Józki Ty i Ja,
Ciebie cała Polska zna,
a mnie nie zna jeszcze nikt,
bo ja jestem mały smyk.
Ciebie kocha kraj nasz cały,
mnie mamusia bo ja mały.
Ale gdy dorosnę będę duży,
pójdę wtedy Marszałkowi
wiernie służyć.

jam©copyright

get.png

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

 

 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. .  Klub Rotary Gdynia Energopol - Szczecin S.A  Hydromega - Hydraulika Siłowa
 Bank Zachodni WBK - Grupa Santander Remontowa Holding S.A. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  Skorpion Ochrona w Gdyni
       
 

Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nr konta 10 7065 0002 0652 6710 7904 0001
 Administrator strony Julian Aleksander Michaś